2006/Nov/26

สวัสดีค่ะ

ทักทายกันด้วยประโยคคุ้นเคย

แต่อาจไม่คุ้นใจในเวลานี้

ค่ำคืนที่ผู้คนต่างหลับใหล

รวมถึงเธอด้วยนั้น

ป่านนี้...เธอจะฝันถึงฉันไหม

.

ไม่รู้เพราะด้วยฤทธิ์ของกาแฟ

หรือเพราะฤทธิ์ของความคิดถึงกันแน่

มันทำให้ฉันตาสว่าง....ต่อหน้าหมู่ดาวในคืนนี้

.

บางทีในคืนนี้ฉันอาจแน่ใจ

ว่าการนั่งคิดถึงใครสักคนนั้น

ไม่จำเป็นต้องทำให้ยุ่งยาก

ไม่จำเป็นต้องทำให้เดือดร้อน

และ

ไม่จำเป็นต้องทำให้ลำบากใจเลย

.

เช้านี้...ฉันอาจขุ่นมัว

กลางวันนี้..ฉันอาจขุ่นใจ

แต่

คืนนี้...ฉันกลับอุ่นใจ

.

รอยยิ้มของเธอ

บอกฉันให้รู้เสมอว่า

เธอยังคงมีฉัน

.

สายตาของเธอ

ที่จับจ้องมองฉัน

บอกฉันให้รู้ว่า

เธอจะยังคงไม่ทิ้งฉัน

ไว้เพียงลำพัง

.

ไออุ่นจากมือของเธอ

บอกฉันให้รู้ตลอดเวลาว่า

เธอจะไม่ทิ้งฉันเมื่อฉันล้มลง

.

บางเวลาใครต่อใครหลายคนบอกฉันว่า

ความคุ้นเคย...มาพร้อมกับวันเวลา

มาทำให้เราสองคนรับรู้ความเป็นไป

แต่ในบางครั้ง

ความคุ้นเคยก็มาพร้อมกับความขึ้นลง

นั่นทำให้เราหลงลืมไป

จนเกือบทำลายความคุ้นเคย

.

บางครั้งฉันก็แปรปรวนกับเธอ

บางครั้งเธอก็กวนใจฉัน

บางครั้งเราก็กระวนกระวายกันและกัน

แต่นั่นไม่ได้ทำให้เราขาดความมั่นคงกันเลย

.

ตอนนี้อารมณ์เราไม่ขึ้น-ลงกันแล้วใช่ไหม

บางทีอารมณ์เอาแต่ใจ

ไม่ได้บอกไป อาจทำให้แปลกใจ

เกิดคำถามมากมาย

.

แต่ เอาแต่ใจ นั้น

ฉันก็อยากแค่เอาแต่ใจเธอ

ไม่ใช่เอาแต่ใจฉันเพียงอย่างเดียว

.

หาย งง หรือยังกับใจของฉัน

บางทีการปรวนแปรของกันและกัน

ก็ทำให้ฉันรู้สึกว่า

ความคุ้นเคยมันค่อยแก่กล้าขึ้นมา

และทำให้ฉันมั่นใจว่า....จะไม่รวนเร

.

.

อย่าแปลกใจนะคะ

หากวันนี้ฉันอาจขุ่นใจ

โดยไม่ได้บอกให้เธอรับรู้

ก็ไม่ต้องตกใจไป...ฉันไม่ได้ละเลยนะ

เพียงแค่กำลังเพิ่มเติมความคุ้นเคย

จากความปรวนแปรลงไปก็แค่นั้นเอง

.

.

ขอตัวไปหลับตาฝันถึงเธอก่อนนะคะ

เผื่อว่าเราจะเจอกัน...ราตรีสวัสดิ์....ค่ะ ^^

.

.

ผู้หญิงน้ำขึ้นน้ำลง - - โฟร์ท

Comment

Comment:

Tweet


comment3, ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêîé çíàêîìñòâà, :O, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà ýëåêòðîñòàëü, >:-[, èâàíîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, 8OO, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäå áðàòñêå, hds, äûáåíêî çíàêîìñòâà, >:-[[, ñâèíãåðçíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå, 31320, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñóàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, 371, ñåêñ ç ñèíîì, lgm, ÷èòèíñêàÿ øèëêà çíàêîìñòâà, 85656, Ïèêàï ïîçíàêîìèòüñÿ, =P,
#138 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment4, çíàêîìñòâà ñ æ â ñàíêò ïåòåðáóðãå, ottha, çíàêîìñòâà è çàìóæåñèâà, dam, èíäèâèäóàëêè ïèòåð, 795582, èùó ïàññèâà ãåé çíàêîìñòâà, khpm, çíàêîìñòâà â ëåíèíñêêóçíåöêå, wximdf, çíàêîìñòâà â ëèïåöêèå íîìåðà äåâ÷îíîê, 681193, çíàêîìñòâà ñåêñ õõõ, >:OOO, çíàêîìñòâà ôëèðò ðó, %-), çíàêîìñòâà ñ áèóàëêîé, 5626, áåëàðóñêèé âèòåáñêèå çíàêîìñòâà, xid, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà àêñàé, ebqlw,
#137 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:49,
comment4, çíàêîìñòâà ìàéë â êèåâå, 8-)), ñåêñ çà äåíüãè ìîëäîâà, >:-((, ñòàðà çàãîðà ìàêåäîíñêè çíàêîìñòâà, 45101, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå â ãîðîäå áàëõàø, 692, çíàêîìñòâà ñ òåëêàìè êîòîðûå òðàõàþòñÿ, 903176, ñåêñ çíàêîìñòâà â õàíòû ìàíñèéñêå, 563, ïîçíàêîìëþñü ñ áîãàòûì êîðåéöåì, =-PP, map4, 435, çíàêîìñòâà äåâóøêè èòàëèÿ, vgbf, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ðîññîøü, 148896, ñåêñ çíàêîìñòâà â áèðñêå, 4656, çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè äàìàìè äëÿ à, %-PP,
#136 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:49,
comment2, ãåé ñàéò çíàêîìñòâà ïîðíî, 239083, íèìôîìàíêè ìîñêâû çíàêîìñòâî, ctntsg, îáüÿâëåíèå çíàêîìñòâ ìóæ÷èí ñ ìóæ÷èíàìè, 541, çíàêîìñòâà àíãàðñêà, 5195, ëþäè ñ ïëîñêèìè íîãàìèçíàêîìñòâî, 901160, ñîâìåñòèìîñòü çíàêîâ, =PP, ìîëîäåæíûé ñàéò çíàêîìñòâ òîëüÿòòè, hbysj, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â äàãîìûñå, 7706, çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîêà lovevlad, 1107, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîäöåïèòü ïàðíÿ, yori, äåâóøêè ïîçíàêîìèòüñÿ ñåêñ ôîòî ã.âîëîãäà, 411715, ñàéò çíàêîìñòâ let, %-P, ñåêñ ïàðòíåðû âîðîíåæ, wfvyt, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîãîðñê ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, zmfll, ÷èñòîå íåáî çíàêîìñòâà, 339311, çíàêîìñòâî çðåëûõ è ìîëîäûõ, jrp, çíàêîìñòâà girls, 0528,
#135 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:41,
comment6, çíàêîìñòâà â èñïàíèè, 56854, ñëóæáà çíàêîìñòâ ñíåæèíñê, >:PP, ñàéò çíàêîìñòâà â ÿïîíèè êàðåè, 870, ïðèçíàíèå çíàêîìñòâî, 8-)), çíàêîìñòâà ðàìáëåð ìèíñê, 6281, çíàêîìñòâî ëåñáèÿíîê âëàäèâîñòîê, 8OO, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áåëàðóñèè, :-O, çíàêîìñòâà õìàî ëàíãåïàñ, edbxkp, ñåâñòàð çíàêîìñòâà, pohu, ÷àòû è çíàêîìñòâà êàì÷àòêè, 879, èíòèì çíàêîìñòâà ìåæäóðå÷åíñê, nsi, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ äåâóøåê çíàêîìñòâà, 61960, ñàéò çíàêîìñòâà èçâðàùåíöåâ, =((, çíàêîìñòâà ñîëü èëåöêà, oyzyi, ìîëîäàÿ èíäèâèäóàëêà èç í íîâãîðîäà, zwn, ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà êðàñíîäàðñêèé êðàé, 61960, çíàêîìñòâà ëþáîâü èíòèì, 47590, èíòèì ñâàî, xyump, çíàêîìñòâà â èæåâñêå 25 4, =-)),
#134 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:14,
comment2, Áûñòðî ïîçíàêîìèòñÿ, >:-PP, êëóá çíàêîìñòâ ÿòèãîðñêå, 367730, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ëèïåöê, zdm, çíàêîìñòâî â ìèíóñèíñêå, :(((, èíäèâèäóàëêè ñòàðøå 40 ëåò, 387, çíàêîìñòâà ñøà ãàâàéè, :P, äåâóøêè çíàêîìñòâà ãðóïïîâîé, 76146, çíàêîìñòâà ïî ñàëàâàòó, 67211, çíàêîìñòâà yahoo, 4856, ñåêñ äìèòðèåâ ëüãîâñêèé çíàêîìñòâà, upagy,
#133 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:59,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâûé îñêîë, jyf, çíàêîìñòâà äëÿ îäíîðàçîâîãî ñåêñà, xhv, çíàêîìñòâà ãîðîä ñïàññê äàëüíèé, 8OO, çíàêîìñòâà âèëþ÷èíñêà, >:-OOO, ñåêñ çíàêîìñòâà áóãóëüìà, vtkr, íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà êèåâ, qpnzr, çíàêîìñòâî ñ íüþ éîðêîì, >:], çíàêîìñòâà â ðîñòîâå äëÿ àíàëüíîãî ñåêñà, ptui, ñàéò çíàêîìñòâ øàíõàé, 903, çíàêîìñòâà â ìàðåóïîëå, 8-PP, àãåíòñòâà çíàêîìñòâ â ìîñêâå, mqps, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê 35 42, %-(, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå èñëàì, dqfj, Íÿãàíü çíàêîìñòâî, 8)),
#132 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:10,
comment3, ìîñêîâñêèå ñåðâåðû çíàêîìñòâ, %-OOO, çíàêîìñòâà â íîâîì òîðúÿëå, msv, ñàéò ñåêñóàëüíûõ çíàêîìñòâ â áåëãîðîäå, >:-(((, ñà â ãîðîäå ÿëòà, >:]]], çíàêîìñòâ âíóòðåííèé, :-DDD, îäåññà çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè, 30011, áóõàðà çíàêîìñòâî, :O, ñëóæáà çíàêîìñòâ íà, 851371, çíàêîìñòâî ñâàõà áðàê ñåêñ, >:)), õî÷ó ñåêñà ïî âåá êàìåðå, hzop, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñàìàðå, >:P, ñåêñ çíàêîìñòâà ñìñ îòïðàâèòü, iitoue, çíàêîìñòâà â âîëæñêîì âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, =-[, ñâèíã êëóáû çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê, 049629, êàðæàñîâà ìàðàë êàçàõñòàí ïàâëîäàð çíàêîìñòâà, pxvjv, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â õàáàðîâñêå, 98364, çíàêîìñòâà èæåâñê ìèð ëþáâè, olcf,
#131 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:00,
comment1, çíàêîìñòâî èíâàëèäàìè äëÿ èíòèìà, kqnhw, ñàéò çíàêîìñòâ íåâûñîêèõ, 8]], åêàòåðèíáóðã ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, =]], ðàìáëåð çíàêîìñòâà â íîâãîðîäå, 31846, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâà ïî ìèíñêó, 17316, çíàêîìñòâî ñëàáîñëûùàùèå, :-D, ã áîðîâñê çíàêîìñòâà, wmkqtx, ñàéò çíàêîìñòâ ãîòîâ, :-), æåíùèíû çàêëþ÷åííûå çíàêîìñòâà, %DDD, ïîçíàêîìëþñü ñ êðàñèâîé äåâóøêîé òþìåíè, 4054, map5, 7437, àçåðáàéæàí çíàêîìñòâà à, mte, ñåêñ â áàëõàøå, %))), çíàêîìèòüñÿ âî ìíå ñ ìóæ÷èíîé, jpahzf,
#130 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 13:42,
comment1, map7, zcax, áîíäàæ çíàêîìñòâà, dqra, çíàêîìñòâî ñ áîãàòûì ëþáîâíèêîì, iarcbp, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êëèí, =[, çíàêîìñòâî ïåðåïèñêà ñ ëîíäîíîì, %-]], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà óëàí óäå, ecd, ñàéò çíàêîìñòâ çàðóáåæíûå îëèãàðõè, xyg, ìóëàòêè ñåêñè, 86206, ñàé